Het nieuwe leven (jaarthema)

Het nieuwe leven (jaarthema)

apr 01 2015

Een bijbeltekst die hierop naadloos aansluit staat beschreven in 1 Petrus 1 : 3 - 2 : 10. Deze tekst gaat over het nieuwe leven. Natuurlijk zijn er tal van andere Bijbelteksten die men kan toepassen op dit thema, dat is nu juist zo fantastisch aan het woord van God.

Wij willen graag gemeente breed ons geloof opbouwen en versterken en enthousiast worden over het nieuwe leven, het volmaakte leven. Dit is het leven dat Christus ons geeft, door zijn dood aan het kruis en de opstanding uit de dood, waardoor hij de dood heeft overwonnen. We willen graag samen als gemeente leren hoe we ons door de Geest van God kunnen laten vernieuwen, Jezus Christus volgen en God onze Vader alle eer geven.

Met dit jaarthema zal het aspect van levensvernieuwing, dankbaarheid en heiliging, verder worden belicht. Het aspect van rechtvaardiging en verlossing, dat eveneens belangrijk is, zal tijdens dit jaarthema niet worden geaccentueerd. 

Download print versie

Inleiding

Kort geleden hebben we een update gegeven over het jaarthema middels een brief in het postvak. Hieronder volgt meer inhoudelijke informatie zoals beloofd. We willen Jezus graag integreren in ons dagelijks leven met als doel: om meer zichtbaar te laten zijn dat wij Jezus gehoorzamen en volgen, gericht op het motief dat wij in Christus zijn verbonden met elkaar en betrokken op de wereld”.

Als je echt een discipel of volgeling van Jezus wilt zijn, betekent dit een totale weerslag op jouw leven. Christus volgen wil zeggen dat je je leven geeft aan Jezus en er een totale verandering zal plaatsvinden. Je zal zelfs je kruis moeten dragen en hem volgen, zoals in Mattheüs 10:38 staat geschreven. God is met ons een relatie aan gegaan en hij wil zich aan ons openbaren, veel meer dan wij durven denken. Door de zonde hebben wij zelf die relatie verbroken. Wij mogen geloven dat we door zijn genade zijn vrijgesproken van schuld door het bloed van zijn eigen Zoon die onze verlosser is. Dit is de rechtvaardiging die ons is gegeven voor wie gelooft in Christus. Hiermee wil God zijn relatie met ons vernieuwen. Elke dag opnieuw. Deze rechtvaardiging krijgt zijn uitwerking in een proces van levensvernieuwing, dankbaarheid en heiliging. Dit proces gebeurt in ons door zijn Geest en hierbij mogen we onszelf actief in betrekken. Het is een proces waarbij het gaat om geloof èn daden. Geloven dat Christus ons door zijn Geest vernieuwt tot zijn beeld èn zelf door je daden tonen dat je dankbaar bent. Als gemeente zullen we ons verdiepen in dit aspect van Christen-zijn. Hoe kunnen we, zichtbaar in onze daden, door de werking van de Heilige Geest, discipel van Jezus zijn om ons leven steeds meer toe te wijden tot eer van onze Vader?

We zullen als gemeente ons richten op de liefde van God en elke keer weer verwonderd worden over zijn grootheid, zijn eeuwige genade en almacht.

Hij is Liefde en in die liefde mogen wij leven vanuit de genade die ons is verkondigd. Door Jezus Christus mogen wij delen in die genade en wordt de grootheid van God de Vader zichtbaar. Zoals ook in Johannes 14 staat beschreven: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij". 

In Johannes 16 geeft Jezus ook aan dat het goed is dat hij weggaat, zodat hij de pleitbezorger kan zenden. Nu is Jezus bij zijn eeuwige Vader in de hemel en heeft hij zijn Geest gestuurd om ons (de wereld) duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. De Heilige Geest zal ons de weg wijzen naar de volle waarheid. ‘Dankzij Jezus hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader’. (Efeziërs 2:18).

Laat je leiden door de Geest, zoals Jezus zich ook liet leiden door de Geest toen hij 40 dagen in de woestijn verbleef. En laat je vervullen door de Heilige Geest en zo de vrucht van de Geest, dat is liefde, in je stromen.

De werking van Gods Geest wordt meteen duidelijk als je naar het eerste en het laatste vers in de bijbel kijkt. Genesis 1 : 2 'Gods geest zweefde over de wateren' ; Openbaring 22 : 17 'De Geest en de bruid zeggen, kom!'

‘Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God’. Romeinen 8:14.

 

Jaarthema

Het jaarthema wordt onderverdeeld in drie onderwerpen, met als hoofdthema ‘Het nieuwe leven’:

1. Laat je leiden door de Geest en laat je in vuur en vlam zetten, zodat je
2. Christus leert kennen als levende Heer die je leven wil beheersen om zo
3. je leven steeds meer toe te wijden aan de eer van God de Vader.

Een bijbeltekst die hierop naadloos aansluit staat beschreven in 1 Petrus 1 : 3 - 2 : 10. Deze tekst gaat over het nieuwe leven. Natuurlijk zijn er tal van andere bijbelteksten die men kan toepassen op dit thema, dat is nu juist zo fantastisch aan het woord van God. Wij willen graag gemeente breed ons geloof opbouwen en versterken en enthousiast worden over het nieuwe leven, het volmaakte leven. Dit is het leven dat Christus ons geeft, door zijn dood aan het kruis en de opstanding uit de dood, waardoor hij de dood heeft overwonnen. We willen graag samen als gemeente leren hoe we ons door de Geest van God kunnen laten vernieuwen, Jezus Christus volgen en God onze Vader alle eer geven.
Met dit jaarthema zal het aspect van levensvernieuwing, dankbaarheid en heiliging, verder worden belicht. Het aspect van rechtvaardiging en verlossing, dat eveneens belangrijk is, zal tijdens dit jaarthema niet worden geaccentueerd. 

 

Doel van het thema

Het doel van dit thema is om in de eerste plaats de werking van de Geest te ontdekken. Wat betekent het dat de Heilige Geest in ons wil wonen? Hoe laten we ons leiden door de Geest? Hoe kunnen we voorkomen dat we de Geest bedroeven of uitdoven? Waarom is dit zo belangrijk? Wat is de vrucht van de Geest en hoe zien we dat in ons eigen leven? Hoe kunnen we door de Geest ons leven steeds meer laten beheersen door Jezus? Allemaal vragen die we graag in het eerste half jaar willen behandelen door in gemeentegroepen hierover met elkaar in gesprek te gaan. Door een aantal erediensten of leerdiensten hieraan te wijden. Door in huiskamergroepen en met de jeugd hierover in gesprek te gaan. Door het lezen van de bijbel en in gebed te gaan.

In de tweede plaats willen we ons graag verdiepen in hoe we ons leven kunnen laten beheersen door Christus. We zullen het stuur, wat we graag zelf in handen hebben, moeten overgeven aan onze levende Heer. Wie is Jezus Christus en wie is Hij voor mij? Waarom  is Hij naar de hemel opgevaren en heeft Hij zijn Geest gestuurd? Waarom is Jezus eerst als mens op aarde gekomen? Waarom zullen we Jezus volgen en waarheen leidt die weg? Welke plaats heeft Jezus in ons geloof? En welke rol heeft Jezus Christus in het koninkrijk van God? 

In de derde plaats willen we graag God alle eer geven. Hem loven, eren en prijzen in al onze levensdagen. Het uiteindelijke doel is om onze houding en gedrag, geloof, gevoel, verstand, ons lichaam en ziel toe te wijden aan de eer van onze Vader. Wij mogen Gods erfgenamen zijn , Gods kinderen, koningskinderen en wij mogen deelnemen aan Zijn Koninkrijk. Wij moeten delen in het lijden van Jezus om met Hem te kunnen delen in Gods luister.

 

Duur van het thema

Omdat we later in het seizoen starten met het jaarthema, willen we dit graag voor een periode van minimaal 1,5 jaar gaan invullen. Door de driedeling worden de onderwerpen per half jaar behandeld. Rondom de onderwerpen zullen er ook verschillende activiteiten georganiseerd worden. De invulling hiervan volgt te zijner tijd. Ideeën kunnen altijd gemaild worden naar jaarthema@lichtbron.nl.

 

Introductie jaarthema

Het weekend van zaterdag 7 februari en zondag 8 februari is de aftrap van het jaarthema. Om het jaarthema op een informele wijze te introduceren is op zaterdagavond 7 februari een activiteit georganiseerd voor de hele gemeente. Theatergroep ‘No More Lies’ (www.nomorelies.nl) is uitgenodigd om ons een voorstelling te geven wat aansluit op het jaarthema. Deze theatergroep is een enthousiaste groep mensen, waarbij 1 persoon de voorstelling doet door middel van mime. Hiermee wordt op een leuke en eigentijdse manier de boodschap van God verkondigd. De doelgroep die zij benaderen is vanaf 12 jaar en ouder (ook 80+). Dit theaterteam verzorgd een programma met humor, spanning en inhoud en duurt ongeveer 1,5 uur. Na de voorstelling is er nog tijd om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot van een kop koffie of thee. Binnenkort zal er nog een uitnodiging verspreid worden en wij hopen hiermee op een hoge opkomst. Dus hierbij de oproep aan jullie allen, kom en laat u aangenaam verrassen! Vrienden en familie zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Zondag 8 februari tijdens de ochtenddienst zal de dienst speciaal gericht zijn  op het jaarthema. Hierover zal u ook binnenkort verder geïnformeerd worden. Ook op de website (www.lichtbronnieuws.nl) zal binnenkort meer informatie geplaatst worden met betrekking tot het jaarthema.

De Lichtbron is een kerk waarin God centraal staat. We geloven in Jezus Christus en willen graag bij Hem horen. Geloof in Hem geeft ons leven glans en toekomst. Wil je er meer over weten? Van harte welkom in onze kerkdiensten of neem contact op.

De Helmstok

Gereformeerd basisonderwijs.

Hartelijk welkom bij de Helmstok