Geschiedenis van de kerk

JaarGebeurtenis
1952Ds. J. van Raalte van Harderwijk neemt de geestelijke bearbeiding op zich van de kerkleden op het werkeiland Lelystad-Haven.
1955Een gezin van onze kerken vestigt zich bij Roggebotsluis in Oostelijk Flevoland.
1958Drie gereformeerde gezinnen vestigen zich in de nieuwe polder.
1960Het aantal gezinnen groeit tot zes.
1962Op 4 mei vindt de instituering plaats van de Gereformeerde Kerk van Oostelijk Flevoland. Ds. H. Stolk van Blokzijl neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de polder aan. Met 6 gezinnen (38 leden) worden kerkdiensten gehouden in een barak van het werkkamp Dronten
1963Kerkdiensten worden gehouden in de aula van de openbare school “De Ducdalf” te Dronten en spoedig daarna in de aula van de Chr. School “Het Kompas” te Dronten.
1966Ondertussen telt de kerk 60 gezinnen en wordt tot kerkbouw besloten.
1967Op 4 januari wordt de eerste paal voor de “Ichtuskerk” geslagen, die op 17 november in gebruik wordt genomen.
1968De kerk telt 85 gezinnen.
1968Op 20 november 1968 roept br. J. Haaksema, als ouderling, de gemeente op zich achter hem te blijven scharen en voor de kerkdiensten in een ander gebouw samen te komen. Zeventien gezinnen (86 leden) geven hieraan gehoor, terwijl 68 gezinnen zich aan het kerkverband onttrekken.

Het gebruik van de “Ichtuskerk” voor de Woorddiensten wordt aan deze 17 gezinnen geweigerd. Deze houden dan kerkdiensten in de kantine van het Loonbedrijf Maris te Dronten.
1969Met 89 leden worden nu de kerkdiensten gehouden in zaal “Kampanje” van het
kerkcentrum “De Ark” in Dronten.

Het verzoek van de kerk van Oostelijk Flevoland om ingedeeld te mogen worden bij de classis Harderwijk, in plaats van bij de classis Kampen, wordt ingewilligd
1970De kerk telt 102 leden. Er wordt een beroep uitgebracht op ds. C.G. Bos van Zwolle, die het beroep aanneemt en op 6 september te Dronten zijn intrede doet.

De gemeente, die groeit tot 135 leden, gaat nu ook kerkdiensten houden in Lelystad en wel in de Chr. School “De Inktvis”.
1971Besloten wordt over te gaan tot kerkbouw in Dronten en in Lelystad.
1972Op 14 september slaat ds. C.G. Bos de eerste paal voor het kerkgebouw te Dronten. De kerk groeit tot 241 leden.
1973Kerkgebouw “De Lichtboei” te Dronten wordt op 2 mei in gebruik genomen.
1974De gemeente is gegroeid tot 282 leden. Ds. C.G. Bos viert op 7 januari zijn 40-jarig
ambtsjubileum.
1975Op 12 februari slaat ds. C.G. Bos opnieuw een eerste paal, ditmaal voor het kerkgebouw te Lelystad dat op 16 december in gebruik wordt genomen.
1975Op 1 april wordt emeritaat verleend aan ds. C.G. Bos.
1976Op 20 december wordt te Dronten de akte van kerksplitsing van de Geref. Kerk van Oostelijk Flevoland getekend.
1977Per 1 januari is de gemeente Oostelijk Flevoland gesplitst in de kerk te Lelystad, welke 143 leden telt en de kerk te Dronten, waar 299 gemeenteleden zijn.

De kerkenraden van Dronten en Lelystad besluiten in een gezamenlijke vergadering voortaan zelfstandig te gaan beroepen. Kandidaat P.H. van der Laan neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de kerk te Lelystad aan.
1980Ds. P.H. van der Laan neemt het beroep aan dat op hem is uitgebracht door de kerk van Axel, voor het evangelisatiewerk te Gent (België).

Kandidaat P.M. de Wit neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de kerk te Lelystad aan.
1981Eerste wijkvergadering van de kerkleden in Zuidelijk Flevoland.
1982De eerste kerkdienst in Almere wordt gehouden in de Prot. Chr. Basisschool “De Driemaster” t.b.v. de gemeenteleden in Zuidelijk Flevoland.
1984De kerkenraad besluit tot het instellen van een wijkraad voor Zuidelijk Flevoland. Via schoolgebouw “De Ark” (Almere-Haven) worden per 4 november kerkdiensten gehouden in kerkgebouw “De Zuiderpoort” (Almere-Stad).
1985De Minister van Verkeer en Waterstaat deelt mee dat wij voor Zeewolde alsnog in
aanmerking komen voor subsidie t.b.v. kerkbouw.

De eerste kerkdienst te Zeewolde wordt gehouden in het Raadhuis aan de Horsterweg. De classis Harderwijk geeft haar instemming met het besluit van de kerkenraad te Lelystad om per 1 januari 1986 over te gaan tot de instituering van de Gereformeerde Kerk te Almere en Zeewolde
1985Opening Gereformeerd Vrijgemaakte basisschool de Helmstok
1986Per 1 januari wordt de gemeente Lelystad gesplitst in de kerk te Lelystad en de kerk
Almere-Zeewolde.

Ds. P.M. de Wit vertrekt naar Bergentheim.
1987Ds. A. de Ruiter neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de kerk van Lelystad aan.
1988Onze emerituspredikant, ds. C.G. Bos wordt op 6 april door de Here opgenomen in de hemelse heerlijkheid.

Een nieuw orgel wordt in gebruik genomen.
1990Per 1 september is ds. A. de Ruiter door de gemeente afgestaan voor de periode
van 1 jaar als legerpredikant.
1995Ds. de Ruiter neemt afscheid wegens zijn vertrek naar Enkhuizen.

Door ds. C.J. Harryvan wordt het op hem uitgebrachte beroep aangenomen.
2000In mei 2000 heeft de stuurgroep kerkbouw een aantal workshops met gemeenteleden gehouden om te achterhalen wat er in de gemeente leeft aan wensen en ideeën ten aanzien van het ontwerp en het gebruik van een nieuw kerkgebouw.
2000In november 2000 wordt een voorlopig programma van eisen opgesteld en gedeeld met de gemeente. Hierin wordt omschreven hoe de kerk er uit moet komen te zien, parkeerplaatsen, zalen, predikantskamer en meer van dit soort details.
200110 januari 2001 doet de gemeente Lelystad de kerkelijke gemeente een voorstel voor de locatie van de nieuwe kerk. De plek is op dat moment de nog in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk ‘de Landerijen’ bij een nog te bouwen rotonde.
2001Mei 2001 worden de eerste schetsen van een (mogelijk) te bouwen nieuwe kerk gepresenteerd aan de gemeente.
2002Op 2 januari 2002 was het 25 jaar geleden dat de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Lelystad officieel een zelfstandige gemeente werd. Dit jubileum werd op zaterdag 26 januari 2002 feestelijk gevierd in ons kerkgebouw “De Kandelaar”.

CD-ROM uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt “De Kandelaar” te Lelystad op 2 januari 2002.
2003Ds. Harryvan neemt afscheid wegens zijn vertrek naar Oekraïne.

Definitief besluit wordt genomen voor het bouwen van een nieuwe kerk
2003De toenmalige kerkenraad trok zich in september 2003 gedurende 2 dagen terug in Kuinre voor het vormen van een nieuwe visievorming.
2004– 1e paal geslagen voor het nieuwe kerkgebouw in de Landerijen op 9-2-2004
– Officiële opening van het nieuwe kerkgebouw aan de Pauwenburg op 3-9-2004
– De eerste kerkdienst wordt gehouden in het nieuwe kerkgebouw op 5-9-2004
– Sloop van het kerkgebouw de Kandelaar aan de Kempenaar in september.
– Naam van het nieuwe kerkgebouw (Lichtbron) wordt door de kerkenraad aangenomen op 21-12-2004.
2005Januari 2005 lancering eigen website voor de kerk onder de naam www.pauwenburg.nl
2005Ds. R.J. Vreugdenhil neemt het op hem uitgebrachte beroep naar de GKV Lelystad aan op 21-1-2005.

1 april 2005 overdracht van de nieuwe pastoriewoning aan de Brederode 86.

Bevestiging en intrede ds. R.J. Vreugdenhil als predikant in onze gemeente op 24-4-2005 door ds. G. Timmermans (studiegenoot en oud lid van Lelystad).

20-5-2005 Feestelijke avond en begroeten Fam. Vreugdenhil.
2005Het nieuwe logo wordt voor het eerst gebruikt in het kerkblad “Lichtbronnieuws” 29e jaargang nr 18 op 21 oktober 2005. De nieuwe logo’s zijn door onze broeder Hans Knepper ontworpen en een aantal weken voor deze datum gepresenteerd samen met het ingebruikname van het nieuwe liturgisch centrum op 17 september 2005.
2015ds. R.J. Vreugdenhil neemt op 14 maart 2015 afscheid vanwege zijn vertrek naar GKV Capelle ad IJssel-Zuid/West.
2016– 1 juli 2016 is het beroep uitgebracht op ds. Kees Smit.
– 11 november 2016 Feestelijke avond en begroeting Fam. Smit.
– Bevestiging en intrede ds. C.A. Smit op 13-11-2016